Ik los voor dezelfde woning een 'oude' en een 'nieuwe' lening af. Wat moet ik doen?

In vele gevallen zal u een keuze moeten maken tussen de nieuwe wetgeving en de oude wetgeving.

Wanneer moet ik een keuze maken?

U moet een keuze maken indien

  

Welke keuze moet ik maken?

Bij het invullen van uw aangifte in de personenbelasting voor het inkomstenjaar waarin u uw lening heeft gesloten die recht heeft op de aftrek voor enige en eigen woning moet u volgende keuze maken:

  

Op welk moment moet ik een keuze maken?

U moet een keuze maken bij het invullen van uw aangifte in de personenbelasting voor het inkomstenjaar waarin u uw hypothecaire lening waarvan de bestedingen recht geven op de aftrek voor enige en eigen woning heeft afgesloten.

Deze keuze is definitief, onherroepelijk en bindend.

  

Wat zijn de gevolgen indien ik kies voor de aftrek voor enige en eigen woning?

Indien u kiest voor de aftrek voor enige en eigen woning mag u alleen de interesten en kapitaalaflossingen van de vanaf 1 januari 2005 gesloten lening en/of de premie van de vanaf 1 januari 2005 gesloten individuele levensverzekering die recht geven op de aftrek voor enige en eigen woning in uw aangifte in de personenbelasting vermelden (vak VIII, rubriek A voor wat de interesten en kapitaalaflossingen betreft, rubriek B voor wat de premie van uw individuele levensverzekering betreft).

De interesten en kapitaalaflossingen van uw 'oude' lening mag u vanaf dat belastbaar tijdperk niet meer in uw aangifte in de personenbelasting vermelden.

De premie van de individuele levensverzekering die uitsluitend dient voor het waarborgen of wedersamenstellen van uw vóór 1 januari 2005 gesloten lening mag vanaf dat belastbaar tijdperk niet meer in uw aangifte in de personenbelasting worden vermeld.

  

Wat zijn de gevolgen indien ik niet kies voor de aftrek voor enige en eigen woning?

Indien u niet kiest voor de aftrek voor enige en eigen woning blijft de oude wetgeving van toepassing op uw oude en uw nieuwe lening.

Dat kan tot gevolg hebben dat de interesten die betrekking hebben op de oude en/of de nieuwe lening recht geven op de (bijkomende) interestaftrek (zie "Hoeveel bedraagt de aftrek voor enige en eigen woning? Wat is mijn belastingvoordeel?") en/of dat de kapitaalaflossingen van de oude en/of de nieuwe lening binnen de wettelijke begrenzingen recht geven op de belastingvermindering voor het langetermijnsparen of de verhoogde vermindering voor het bouwsparen.

Opgelet!

Indien u niet opteert voor de aftrek voor enige en eigen woning en de kapitaalaflossingen van uw vóór 1 januari 2005 gesloten lening niet in aanmerking komen voor de verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen en de interesten van die lening niet in aanmerking komen voor de bijkomende interestaftrek, komen de kapitaalaflossingen van uw vanaf 1 januari 2005 gesloten lening niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

In dat geval voldoet de vanaf 1 januari 2005 gesloten lening immers niet aan de voorwaarde dat de lening moet zijn gesloten om een in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gelegen woning, andere dan de enige en eigen woning te (ver)bouwen of te verwerven.

  

Mogen mijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner en ik een verschillende keuze maken?

Neen. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moeten in principe dezelfde keuze maken.

Voorbeeld

Ilse en Paul zijn sinds jaren gehuwd. Zij gingen in de loop van 2000 een hypothecaire lening aan om de aankoop van hun nieuwgebouwde woning te financieren. Op het moment dat zij deze lening aangingen, waren zij beiden eigenaar van een andere woning, die zij in de loop van 2000 hebben verkocht.

In de loop van 2011 gaan zij een lening aan die de vernieuwing van hun woning financiert. Het gaat om hun enige en eigen woning.

In de loop van 2011 betaalden zij:

Met betrekking tot de in 2000 gesloten lening:
Interesten: 5.000 euro
Kapitaal: 6.000 euro

Met betrekking tot de in 2011 gesloten lening:
Interesten: 4.000 euro
Kapitaal: 2.500 euro

1ste mogelijkheid: Ilse en Paul kiezen voor de aftrek voor enige en eigen woning

In dit geval zullen zij beiden 2.830 euro (2.120 euro + 710 euro) in de rubriek A vermelden (aangifte in de personenbelasting, inkomstenjaar 2011 (aanslagjaar 2012), vak VIII).
De bestedingen van de in 2000 gesloten lening mogen zij niet in hun aangifte vermelden.
Het onroerende inkomen van de eigen woning wordt vrijgesteld.

2de mogelijkheid: Ilse en Paul kiezen niet voor de aftrek voor enige en eigen woning

De interesten van de in 2000 gesloten lening komen, indien aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan, nog steeds in aanmerking voor de bijkomende interestaftrek (code *138) (voor de voorwaarden zie "Hoeveel bedraagt de aftrek voor enige en eigen woning? Wat is mijn belastingvoordeel?").

De interesten van de in 2011 gesloten lening kunnen, indien aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan, recht geven op de interestaftrek (*146).

De kapitaalaflossingen van de in 2000 gesloten lening komen bij voortduur en binnen de wettelijke begrenzingen in aanmerking voor de belastingvermindering langetermijnsparen.