Voorafbetalingen

Zelfstandigen en vennootschappen kunnen voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Particulieren kunnen voorafbetalingen doen om een bonificatie te krijgen. In beide gevallen is het belangrijk dat u de voorafbetalingen tijdig en op de juiste manier doet.

Indien u de voorafbetalingen laat doen door een derde (bv. uw bank), zorg er dan voor dat ook zij de juiste werkwijze hanteert!

» Een belastingvermeerdering vermijden

» Een bonificatie krijgen

» Praktisch

» Data

Voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden

Riskeer ik een belastingvermeerdering?

Zelfstandigen (natuurlijke personen en rechtspersonen), vrije beroepen en vennootschappen riskeren een belastingvermeerdering indien ze niet tijdig voorafbetalingen doen.

Waarop is de belastingvermeerdering van toepassing?

De vermeerdering is van toepassing op de belasting die overeenstemt met het nettobedrag van:

Zelfstandigen die hun activiteiten hebben gestart in 2010, 2011 of 2012 zijn geen belastingvermeerdering verschuldigd.

De ondernemingen die op basis van artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen als kleine ondernemingen worden beschouwd, zijn geen belastingvermeerding verschuldigd voor de eerste drie boekhoudkundige periodes vanaf hun oprichting.

Hoe wordt de belastingvermeerdering berekend?

Berekeningsbasis voor de vermeerdering

De berekeningsbasis is gelijk aan 106% van de belasting verschuldigd op de inkomsten die vatbaar zijn voor vermeerdering. Deze inkomsten zullen eventueel verminderd worden met de voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing…) met betrekking tot deze inkomsten.

Het tarief van de vermeerdering

Voor het aangiftejaar 2013 is het tarief gelijk aan 2,25%.

Berekening van de vermeerdering

Om het bedrag van de verschuldigde globale vermeerdering te bekomen, wordt de grondslag van de vermeerdering vermenigvuldigd met 2,25%.

Bij natuurlijke personen wordt de vermeerdering voor slechts 90% in aanmerking genomen.

Wanneer het bedrag van de vermeerdering lager is dan 1% van de belasting waarop ze is berekend of niet hoger is dan 40 euro, is deze niet verschuldigd.

Om belastingvermeerdering te vermijden, moet de belastingplichtige de belasting die betrekking heeft op de inkomsten vatbaar voor vermeerdering, voorafbetalen. De verdeling van de voorafbetalingen kan vrij worden gekozen door de belastingplichtige.

Wat als ik niet genoeg voorafbetalingen heb gedaan?

De verschuldigde globale vermeerdering wordt in dit geval verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de gedane voorafbetalingen.

Het saldo wordt bij natuurlijke personen slechts voor 90% in aanmerking genomen.

Voor het aangiftejaar 2013 is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende producten:

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (2,25%)

De voorafbetalingen die het bedrag overstijgen dat nodig is om de belastingvermeerdering te vermijden, geven recht op een bonificatie. De oudste betalingen zullen bij voorrang worden aangewend om de vermeerdering te vermijden.

In elk geval wordt, voor alle belastingplichtigen, het overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting is aangerekend, terugbetaald.

Voorafbetalingen om een bonificatie te krijgen

Kan ik een bonificatie genieten?

De bonificatie wordt toegekend aan elke natuurlijke persoon (bezoldigd en gepensioneerd) die belasting verschuldigd blijft op zijn inkomsten ondanks de aftrek van voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing…).

Zelfstandigen die zich pas hebben gevestigd, kunnen ook een bonificatie genieten.

Wat wordt er bedoeld met een bonificatie?

Algemene regel

Een belastingvermindering of bonificatie wordt toegekend aan de natuurlijke personen die, door middel van voorafbetalingen, het bedrag gelijk aan 106% van de belastingen hebben betaald, verminderd met de voorheffingen en de andere verrekenbare bestanddelen (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing…). Hierin worden de voorafbetalingen begrepen die noodzakelijk zijn om de belastingvermeerdering te vermijden.

Wanneer de belastbare inkomsten inkomsten omvatten met vermeerdering, worden de voorafbetalingen (te beginnen met de oudste) bij voorrang aangewend om de vermeerdering te vermijden. Het is slechts het saldo dat in aanmerking kan worden genomen voor het verlenen van een eventuele bonificatie.

Te storten bedrag

De belastingplichtige is vrij om te bepalen welke bedragen hij vooraf wenst te betalen. Het is wel aan te raden dat elk kwartaal ¼ van het geschatte belastingsupplement wordt gestort.

Hoe wordt de bonificatie berekend?

Voor het aangiftejaar 2013 is het bedrag van de bonificatie gelijk aan de som van de volgende producten:

Voorafbetalingen doen

Hoe doe ik een voorafbetaling als het niet mijn eerste betaling is?

Gebruik de voorgedrukte overschrijvingsformulieren die u heeft ontvangen van de administratie. Indien u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig de gestructureerde mededeling over die op het overschrijvingsformulier wordt vermeld.

Hoe doe ik als zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep mijn eerste voorafbetaling?

Indien u een natuurlijk persoon bent en u beschikt als btw-plichtige of als werkgever over een ondernemingsnummer gaat u voor uw eerste betaling als volgt te werk:

Open de toepassing gestructureerde mededeling

Na deze eerste betaling zal u een brief van de administratie ontvangen waarin uw registratienummer wordt meegedeeld. Bij deze brief zitten ook de voorgedrukte overschrijvingsformulieren die u moet gebruiken voor de volgende betalingen.

Hoe doe ik als vennootschap mijn eerste voorafbetaling?

Indien u een rechtspersoon bent en u dus sowieso over een ondernemingsnummer beschikt, gaat u voor uw eerste betaling als volgt te werk:

Open de toepassing gestructureerde mededeling

Na deze eerste betaling zal u een brief van de administratie ontvangen waarin uw registratienummer wordt meegedeeld. Bij deze brief zitten ook de voorgedrukte overschrijvingsformulieren die u moet gebruiken voor de volgende betalingen.

Hoe doe ik als particulier mijn eerste voorafbetaling?

Indien u een natuurlijk persoon bent en u heeft geen ondernemingsnummer, gaat u voor uw eerste betaling als volgt te werk:

Na deze eerste betaling zal u een brief van de administratie ontvangen waarin uw registratienummer wordt meegedeeld. Bij deze brief zitten ook de voorgedrukte overschrijvingsformulieren die u moet gebruiken voor de volgende betalingen.

Hoe doe ik als bankinstelling een voorafbetaling in opdracht van een belastingplichtige?

Als bankinstelling moet u precies dezelfde werkwijze volgen als de particulieren, zelfstandigen en vennootschappen die zelf voorafbetalingen doen.

Zorg er dus voor dat u een gestructureerde mededeling gebruikt. Het ontbreken van een gestructureerde mededeling verhoogt het risico op fouten en zorgt voor werkoverlast.

Het is erg nuttig om het ondernemingsnummer/registratienummer van uw cliënt te kennen. Aan de hand van dit nummer kunt u immers zelf de gestructureerde mededeling samenstellen:

Wanneer moet ik mijn voorafbetalingen doen?

De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd. Voor het aangiftejaar 2013 betekent dit:

Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten.

In de loop van het eerste kwartaal van het volgende jaar, zal u een uittreksel voorafbetalingen ontvangen waarmee u uw belastingaangifte kunt invullen. Dit uittreksel moet bij de belastingaangifte worden gevoegd.