Fiscale aftrek van de ziekenfondsbijdrage of de verplichte bijdrage financiële verantwoordelijkheid

Wat is de verplichte bijdrage financiële verantwoordelijkheid?

Als titularis betaalt u ieder jaar een stukje ziekenfondsbijdrage die ook de verplichte bijdrage financiële verantwoordelijkheid wordt genoemd. De titularis is het gezinshoofd op wiens naam het ziekenboekje staat. Via de titularis hebben ook alle personen die hij ten laste heeft recht op een vergoeding voor een heleboel zorgkosten en op een uitkering wanneer zij door ziekte niet kunnen werken. De personen ten laste moeten zelf geen bijdrage financiële verantwoordelijkheid betalen.

Sinds 1995 nodigen alle ziekenfondsen hun leden uit om deze verplichte bijdrage één keer per jaar te betalen. De wetgever heeft deze bijdrage opgelegd om het reservefonds te voeden dat dient om de eventuele tekorten in de gezondheidszorg weg te werken. Het bedrag van deze bijdrage wordt bepaald door het ziekenfonds (en dus niet door de Federale Overheidsdienst Financiën).

Indien het tekort in de gezondheidszorg niet zo groot is, kunnen de ziekenfondsen beslissen om geen bijdrage te vragen aan hun leden. In dat geval zal ook geen enkel bedrag kunnen worden afgetrokken.

  

Wat is het fiscaal aftrekbare bedrag dat door uw ziekenfonds werd bepaald?

 

Ziekenfondsen Bedrag in euro
Aanslagjaar 2012
Bedrag in euro
Aanslagjaar 2013
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten € 0 € 0
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen € 0 € 0
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten € 1,20 € 1,20
Landsbond van Liberale Mutualiteiten € 0 € 0
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen € 3 € 3
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering € 0 € 0
Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS € 18 € ?

 

  

Hoe kan ik deze bijdrage aftrekken?

U kunt deze bijdrage aftrekken van uw belastingen. Om de aftrek te krijgen, moet u de bijdrage vermelden in uw aangifte in de personenbelasting.

Via de belastingaangifte voor het aangiftejaar 2013 kunt u deze bijdrage dus aftrekken van uw inkomsten van het jaar 2012. Echtgenoten die allebei een bijdrage hebben betaald, kunnen beide bijdragen aftrekken. De rubriek waaronder u de bijdrage noteert, varieert naargelang uw sociaal statuut.

De aftrek en mijn statuut

Loontrekkers en ambtenaren

Bruggepensioneerden, werklozen, zieken en invaliden

Gepensioneerden

Bedrijfsleiders

Verkrijgers van ondernemingswinsten

Vrije beroepen

Verkrijgers van winsten van een vroegere beroepsactiviteit

Verkrijgers van een bezoldiging als meewerkende echtgenoot of meewerkende wettelijk samenwonende

Indien een belastingplichtige beroepsinkomsten krijgt die moeten vermeld in verschillende vakken of rubrieken mag de bijdrage over deze verschillende vakken of rubrieken worden omgedeeld.

De bijdrage is ook aftrekbaar indien de belastingplichtige kiest voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten.


  

Moet ik een betalingsbewijs van de bijdrage bij mijn belastingaangifte voegen?

Neen. U moet geen fiscaal attest of betalingsbewijs van de bijdrage bij uw aangifte voegen.

Ingeval van controle kunnen de leden bij hun ziekenfonds een aanvraag doen om een fiscaal attest te krijgen.
Sommige ziekenfondsen sturen de nodige bewijsstukken zelfs onmiddellijk naar de belastingadministratie.

  

Welke wettelijke teksten kan ik raadplegen?

Artikel 199, § 2 en 3 van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Bijdragen die door de ziekenfondsen in het kader van hun financiële verantwoordelijkheid bij hun gerechtigden worden geïnd, zijn als beroepskosten aftrekbaar.
.

Artikel 52, 7° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB92) betreffende persoonlijke bijdragen die ingevolge voormelde wet zijn verschuldigd om het recht op terugbetaling te verkrijgen in het kader van de verplichte verzekering.