Dienstencheques

Het stelsel van de dienstencheques is een initiatief van de federale regering ter bevordering van buurtdiensten en –banen. Hiermee wil de regering arbeidsplaatsen creëren en zwartwerk bestrijden. Er zijn 2 verschillende soorten dienstencheques: dienstencheques voor huishoudelijke hulp en voor moederschapshulp.

Dienstencheques voor huishoudelijke hulp

Wie kan hiervan gebruik maken?

Particulieren die in België wonen, kunnen gebruik maken van dienstencheques. Zij kunnen die cheques aankopen en inruilen voor huishoudelijke hulp.

  

Voor welke diensten kunnen dienstencheques worden gebruikt?

Dienstencheques kunnen worden gebruikt voor huishoudelijke hulp:

Voor meer inlichtingen over de activiteiten die in aanmerking komen, raadpleeg het "Infoblad – gebruikers, De dienstencheques" op http://www.rva.be/

  

Kan ik als zelfstandige ook gebruik maken van dienstencheques?

Ja, indien uw onderneming geen rechtspersoonlijkheid heeft. De dienstencheques mogen enkel gebruikt worden voor activiteiten die in de privésfeer plaatsvinden en nooit voor prestaties in een professionele omgeving (bijvoorbeeld voor de schoonmaak van een dokterskabinet kan men geen dienstencheques gebruiken).

  

Hoeveel betaal ik voor een dienstencheque?

Vanaf 1 januari 2009 kost elke dienstencheque 7,50 euro en is goed voor 1 uur werk. De dienstencheques zijn 8 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte van de cheques.

  

Hoeveel dienstencheques kan ik per jaar aankopen?

De aankoop van het aantal dienstencheques is beperkt tot 500 dienstencheques per gebruiker per kalenderjaar.

Indien u zich echter als gebruiker in één van de volgende situaties bevindt, kunt u maximum 2 000 dienstencheques aankopen:

  1. u bent een mindervalide
  2. u heeft een gehandicapt kind ten laste 
  3. u vormt een eenoudergezin met één of meer kinderen ten laste en u bevindt zich in één van de volgende situaties: 
    1. a) u bent een belastingplichtige die alleen wordt belast en die één of meer kinderen ten laste heeft waardoor uw belastingvrije som wordt verhoogd. Dat blijkt uit uw laatste aanslagbiljet
    2. b) u bent in het bezit van een attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeentelijke overheid, waaruit blijkt dat u alleen woont met uw kind of kinderen waarvan er minstens één minder dan 18 jaar is
    3. c) u bent in het bezit van een getuigschrift van uw kinderbijslagkas waaruit blijkt dat u recht heeft op kinderbijslag en van een attest van gezinssamenstelling, waaruit blijkt dat u alleen woont

Wanneer u als gebruiker 2 000 dienstencheques per kalenderjaar mag aankopen en u meer dan 750 dienstencheques aankoopt, zal u een attest moeten indienen bij het uitgiftebedrijf (Sodexo) of bij de RVA (buurtdiensten). Voor meer inlichtingen over de voorwaarden die u als gebruiker moet vervullen om 2000 dienstencheques te mogen aankopen en wie welk attest waar moet indienen, raadpleegt u het "Infoblad gebruikers, De dienstencheques" op http://www.rva.be/.

  

Waar kan ik dienstencheques aanvragen?

U schrijft zich in

Bij de inschrijving kiest u welk type dienstencheques u wil gebruiken: papieren of elektronische. Niet alle erkende ondernemingen werken met elektronische dienstencheques. Controleer of de onderneming waarop u een beroep wil doen, ze aanvaardt. De lijst van erkende ondernemingen geeft u precies aan met welke dienstencheques elke onderneming werkt. Deze kan u terugvinden op:

Op deze website vindt u ook meer informatie over het gebruik van elk type van dienstencheque. Beide types dienstencheques zijn onderworpen aan dezelfde regels, zijn bruikbaar voor dezelfde activiteiten en hebben dezelfde waarde.

Sodexo zal uw inschrijving bevestigen. Bij die bevestiging krijgt u een inschrijvingsnummer en ook een toegangscode tot de beveiligde website van Sodexo.

Zodra u uw gebruikersnummer ontvangt, kunt u dienstencheques bestellen. Maak per dienstencheque 7,50 euro over op de bankrekening die vermeld staat in uw bevestiging van inschrijving.

De minimale bestelling bedraagt 10 dienstencheques (u hoeft niet per veelvouden van 10 te bestellen ; het kunnen er ook 12, 15 of 23 zijn…)

Geef in het vak "gestructureerde mededeling" van uw overschrijving uitsluitend uw gebruikersnummer op.

  

Welk fiscaal voordeel geniet ik voor een dienstencheque?

U bent alleenstaande of (feitelijk) samenwonende waarvoor een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd

U heeft recht op een belastingvermindering van 30%. De belastingvermindering voor aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) wordt berekend op het totale bedrag van de aankoop van de dienstencheques in 2011 verminderd met de aankoopprijs van de dienstencheques die in 2011 door het uitgiftebedrijf aan u werden terugbetaald, met een beperking van de uitgaven (diensten- en PWA-cheques samen) tot 2 560 euro (aanslagjaar 2012, inkomsten 2011).

Voorbeeld

In juli 2011 koopt u 400 dienstencheques voor een bedrag van 3 000 euro (= 400 dienstencheques x 7,5 euro per dienstencheque). In oktober 2011 betaalt Sodexo u de waarde van 50 dienstencheques, die u in juli 2011 aankocht, terug nadat u een aanvraag tot terugbetaling ervan had ingediend. Het terugbetaalde bedrag is de waarde van de dienstencheques verminderd met de administratiekosten.

Op welk bedrag wordt de belastingvermindering voor het aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) berekend?

Totaal bedrag van de dienstencheques aangekocht in 2011: 
3 000 euro

Totaal bedrag van de dienstencheques die in 2011 werden aangekocht maar die in 2011 werden terugbetaald: 
375 euro

Bedrag dat voor de berekening in aanmerking wordt genomen: 
3 000 euro – 375 euro = 2 625 euro echter te beperken tot 2 560 euro

Als u zowel uitgaven voor PWA-cheques als voor dienstencheques heeft gedaan, wordt de beperking bij voorrang op de uitgaven voor dienstencheques toegepast. In 2011 komt de werkelijke kost van elke dienstencheque neer op 5,25 euro indien het totale bedrag van uw uitgaven voor PWA- en dienstencheques 2 560 euro niet overschrijdt.

U bent gehuwd of wettelijk samenwonend waarvoor een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd

Indien u gehuwd bent of wettelijk samenwonend en er wordt een gemeenschappelijke aanslag gevestigd, mogen de uitgaven voor dienstencheques en PWA-cheques per echtgenoot of wettelijk samenwonende partner in 2011 niet hoger zijn dan 2 560 euro per jaar. De belastingplichtige en dus elke echtgenoot of wettelijk samenwonende partner moet in de aangifte zijn eigen bedrag vermelden. Wanneer de uitgaven voor dienstencheques en PWA-cheques 2 560 euro per jaar per gehuwd of wettelijk samenwonend paar overschrijden, moet zowel de belastingplichtige als de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zich als gebruiker laten registreren. Slechts indien zij elk als gebruiker diensten- of PWA-cheques aankopen (aangezien de dienstencheques of PWA-cheques op naam worden uitgegeven), kunnen zij optimaal de belastingvermindering genieten. Wie van het paar de cheques betaalt, speelt geen rol.

Bij een gemeenschappelijke aanslag worden de begrensde bedragen van de echtgenoten of wettelijk samenwonende partners met betrekking tot de dienstencheques samengeteld. Dat bedrag wordt dan evenredig omgedeeld tussen de echtgenoten of wettelijk samenwonende partners op basis van het totale netto-inkomen van elk. De belastingvermindering voor de dienstencheques van elke echtgenoot of wettelijk samenwonende partner wordt dan berekend door het omgedeeld bedrag voor deze echtgenoot of wettelijk samenwonende partner te vermenigvuldigen met 30%. De belastingvermindering voor de PWA-cheques van elke echtgenoot of wettelijk samenwonende partner wordt berekend tegen een bijzondere gemiddelde aanslagvoet die varieert tussen de 30 en 40 %.

Opgelet

Ook voor aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) mogen de uitgaven voor dienstencheques en PWA-cheques per echtgenoot of wettelijk samenwonende partner in 2011 niet hoger zijn dan 2 560 euro per jaar.

  

Ik heb in 2011 dienstencheques aangekocht maar mijn inkomen is laag. Ik kan hierdoor geen belastingvermindering voor dienstencheques genieten. Heb ik toch recht op een fiscaal voordeel?

Met ingang van aanslagjaar 2010, inkomsten van het jaar 2009, wordt in bepaalde gevallen een belastingkrediet toegekend aan de belastingplichtigen die dienstencheques aanschaffen maar die de belastingvermindering voor dienstencheques niet effectief kunnen genieten.

Dat belastingkrediet wordt slechts toegekend onder bepaalde voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat het belastbare inkomen van de belastingplichtige niet meer bedraagt dan 24 410 euro (bedrag dat van toepassing is voor aanslagjaar 2012, inkomsten van het jaar 2011). Het belastingkrediet wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting. Eventueel wordt het saldo teruggegeven aan de belastingplichtige.

  

Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen om het fiscaal voordeel te genieten?

Ieder jaar ontvangt u een fiscaal attest (281.81) dat u ter beschikking van de FOD FinanciŽn moet houden. Het totaalbedrag dat op die fiche vermeld staat, vult u voor de dienstencheques bij de code 1364 of 2364 van de aangifte in. Voor de PWA-cheques zijn dat de codes 1365 en 2365.

Bij het invullen van de uitgaven voor diensten en PWA-cheques in uw aangifte moet u geen rekening houden met de beperking van de uitgaven (diensten- en PWA-cheques samen) tot het maximumbedrag van 2 560 euro per jaar (voor het inkomstenjaar 2011). Die beperking zal automatisch worden uitgevoerd bij de berekening van uw belasting.

Voorbeeld

Pieter en An zijn gehuwd. In 2011 bestelt Pieter voor 1 000 euro PWA-cheques op zijn naam en voor 2 000 euro dienstencheques, telkens op zijn naam. An bestelt voor 500 euro dienstencheques op haar naam. De betaling van de dienstencheques (zowel van Pieter als van An) en de PWA-cheques wordt in 2011 via de bankrekening van An uitgevoerd.

  Echtgenoot 1 (Pieter) Echtgenoot 2 (An)
  Code aangifte Bedrag in euro Code aangifte Bedrag in euro
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheids-agentschappen (PWA-cheques) 1365 1 000 2365 0
Betalingen gedaan voor prestaties met dienstencheques 1364 2 000 2364 500

  

Dienstencheques voor moederschapshulp

Wat zijn dienstencheques voor moederschapshulp?

Moederschapshulp bestaat uit de toekenning aan de vrouwelijke zelfstandige van 105 gratis dienstencheques, mits een aantal voorwaarden zijn vervuld. De aankoopprijs van de dienstencheques wordt ten laste genomen door het sociale verzekeringsfonds waarbij de vrouwelijke zelfstandige is aangesloten.

De toekenning van de dienstencheques gebeurt wanneer de vrouwelijke zelfstandige na de geboorte van haar kind of kinderen haar activiteit herneemt.

Met deze dienstencheque kan de vrouwelijke zelfstandige een erkende onderneming betalen voor hulp van huishoudelijke aard.

Voor meer informatie wendt de vrouwelijke zelfstandige zich best tot haar sociaal verzekeringsfonds.

  

Wie kan gebruik maken van deze dienstencheques?

De vrouwelijke zelfstandige die haar zelfstandige activiteit hervat wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld:

Voor meer informatie wendt de vrouwelijke zelfstandige zich best tot haar sociaal verzekeringsfonds.

  

Voor welke diensten kunnen deze dienstencheques gebruikt worden?

Dienstencheques voor moederschapshulp kunnen worden gebruikt voor huishoudelijke hulp. (zie "Wat zijn dienstencheques voor moederschapshulp?" en "Wie kan gebruik maken van een dienstencheque voor moederschapshulp?")

  

Waar kan ik deze dienstencheques aanvragen?

U krijgt uw dienstencheques voor moederschapshulp niet automatisch.

U moet de 105 gratis dienstencheques voor moederschapshulp (via brief, fax, e-mail, ter plekke,…) bij uw sociaal verzekeringsfonds aanvragen.

U kunt de dienstencheques voor moederschapshulp aanvragen vanaf de zesde maand van uw zwangerschap tot het einde van de vijftiende week volgend op de datum van de bevalling.

Voor meer informatie wendt u zich best tot uw sociaal verzekeringsfonds.

  

Welk fiscaal voordeel geniet ik voor deze dienstencheques?

De 105 gratis toegekende dienstencheques aan de vrouwelijke zelfstandige zijn niet belastbaar. Deze gratis toegekende dienstencheques komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor prestaties betaald met dienstencheques.

  

Meer informatie?

Over de dienstencheques (voor huishoudelijke hulp)

Over de dienstencheques voor moederschapshulp

  

Wat is het verschil tussen een dienstencheque (voor huishoudelijke hulp) en een PWA-cheque?

Er is een inhoudelijk verschil tussen dienstencheques en PWA-cheques: de dienstencheque biedt veel minder manoeuvreerruimte dan de PWA-cheque.

Een dienstencheque kan enkel worden gebruikt voor huishoudelijke hulp. Een PWA-cheque kan ook ingezet worden voor andere dan huishoudelijke taken, bijvoorbeeld tuinonderhoud of administratieve hulp.

De gebruikers van dienstencheques zijn uitsluitend natuurlijke personen. Gemeentebesturen, OCMW’s, vzw’s en ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector kunnen ook gebruik maken van PWA-cheques.

Een dienstencheque heeft altijd een vaste waarde, momenteel 7,50 euro. Het bedrag op een PWA-cheque ligt in 2011 tussen de 5,95 en 7,45 euro per cheque. Het bedrag is afhankelijk van het type werk, het PWA en de gebruiker.

Een dienstencheque is altijd op naam, terwijl een PWA-cheque zowel naamloos als op naam kan worden uitgegeven.

De belastingvermindering voor uitgaven voor prestaties betaald met dienstencheques bedraagt 30% van dergelijke uitgave (zie "Welk fiscaal voordeel geniet ik voor een dienstencheque?) terwijl de belastingvermindering voor uitgaven voor prestaties betaald met een PWA-cheque op naam tussen de 30% en 40% van de uitgave bedraagt (zie "Welk fiscaal voordeel geniet ik voor een PWA-cheque?").