Tax-on-Web verkozen tot site van het jaar in de categorie 'geld'

Tijdens de jaarlijkse verkiezing van de site van het jaar, georganiseerd door het vakblad Clickx, werd Tax-on-Web als eerste verkozen – voor andere populaire sites als nettotijd.be, premiezoeker.be of notaris.be- binnen de categorie 'Geld'. Hiermee wordt de meest populaire e-government toepassing in de bloemetjes gezet door de vakjury en de lezers van het ICT-vakblad.

Brussel, 18 december 2009 - Met de verkiezing tot 'site van het jaar' wordt de kers op de taart gezet voor de meest populaire e-government toepassing in België. De voorbije maanden was immers al duidelijk dat de belastingplichtigen massaal de weg naar Tax-on-Web hebben gevonden. Dit jaar werden 2.462.547 elektronische aangiften ingediend via Tax-on-Web wat betekent dat ruim 4 op de 10 belastingplichtigen hebben gekozen voor het systeem !

Carlos Six, administrateur-generaal van de Fiscaliteit is blij met de titel : "De verkiezing tot 'site van het jaar' verheugt ons uiteraard. Het is een mooie bekroning voor het harde werk van de voorbije jaren. Het toont vooral ook aan dat het systeem beantwoordt aan de verwachtingen die men heeft ten overstaan van een moderne elektronische dienstverlening.

Tax-on-Web is een sleutelelement binnen onze burger-centrische werking waarbij de FOD Financiën heel veel initiatieven neemt om de belastingplichtige zo goed mogelijk te ondersteunen. Met Tax-on-Web kunnen we hen een betere en een meer persoonlijke ondersteuning bieden o.a. doordat een aantal van de gegevens vooraf zijn ingevuld en door het gebruik van zogenaamde wizards."

Ook voor Louis Collet, stafdirecteur ICT van de FOD Financiën, is de verkiezing het signaal om op de ingeslagen weg verder te gaan : "Uiteraard geeft het voldoening als je door een gemengde jury waarin zowel eindgebruikers als experts zetelen, wordt verkozen. Dit is voor onze mensen een extra duwtje in de rug. We hebben nog heel wat plannen voor Tax-on-Web.

De nadruk voor de komende jaren is het verder verfijnen van het systeem en vooral ook het verder opdrijven van de bedrijfszekerheid. Met piekmomenten waarbij meer dan 25 aangiften per minuut worden ingediend, wordt de technische infrastructuur van Tax-on-Web onder zware druk gezet. We hebben reeds een aantal initiatieven opgestart om de beschikbaarheid en de performantie te kunnen waarborgen."

Over de FOD Financiën

De voornaamste taak van de Federale Overheidsdienst Financiën is de inzameling en het beheer van een belangrijk deel van de financiële middelen die nodig zijn om aan de collectieve noden van een moderne staat te voldoen. De Federale Overheidsdienst Financiën streeft ernaar de belastingen rechtvaardig en juist te innen, en er m.a.w. voor te zorgen dat elke belastingplichtige de belasting draagt die hij wettelijk verschuldigd is. Niet meer, maar ook niet minder. De Federale Overheidsdienst Financiën verzekert, via de Thesaurie, het evenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven voor rekening van de Federale Staat. De Federale Overheidsdienst Financiën neemt ook andere belangrijke taken van algemeen belang op zich, zoals bijvoorbeeld de Patrimoniumdocumentatie. Ter gelegenheid van de controle op de goederenstroom draagt de Federale Overheidsdienst Financiën ook bij tot de bescherming van de volksgezondheid, het leefmilieu en de veiligheid van personen en goederen, inzonderheid de strijd tegen de illegale trafieken en het terrorisme.

Voor meer informatie :